Ratheim: „All onger eene Hoot“ weckt den Hoppeditz